Veljača 23, 2020

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

vrh desno2

Ministarstvu branitelja

Listopad 25, 2012

MINISTARSTVO BRANITELJA

 

O B R A Z A C

za dostavu mišljenja, prijedloga, primjedbi i komentara na

Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

Početak savjetovanja: 10.10.2012. godine

Završetak savjetovanja: 24.10.2012. godine

Naziv predstavnika zainteresirane javnosti koja daje svoje mišljenje, primjedbe i prijedloge na predloženi nacrt

(napišite naziv institucije, organizacije, udruge ili ime i prezime osobe)

Koordinacija udruga borbenih udruga iz Domovinskog rata Zbornog područja Split

Interes, odnosno kategorija i brojnost korisnika koje predstavljate

100.000 (sto tisuća)

Načelne primjedbe

Primjedbe na pojedine članke Nacrta prijedloga Zakona s obrazloženjem

(Ako je primjedaba više, prilažu se obrascu, a ovdje se navode samo članci ili dijelovi nacrta na koje se odnose.)

Primjedbe u privitku Obrasca

Ime i prezime osobe (ili osoba) koja je sastavljala primjedbe ili osobe ovlaštene za predstavljanje predstavnika zainteresirane javnosti

Ovlaštena osoba za predstavljanje:

Božo Zadro

Datum dostavljanja 18.10.2012.

Potpis

Koordinacija udruga borbenih postojbi

nekadašnjeg zbornog područja Split

Ruđera Boškovića ..............................

21000   SPLIT

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO BRANITELJA

10000   ZAGREB

 1. A.Koordinacija udruga ratnih postrojbi iz Domovinskog rata nekadašnjeg zbornog područja Split nakon svestranog razmatranja Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji smatra da je obzirom na ukupnu gospodarsku situaciju u Republici Hrvatskoj (veliki broj nezaposlenih, smanjena kupovna moć, stalni pad bruto nacionalnog dohotka sa lošim prognozama za iduće tri godine) opravdano da se Nacrt Zakona povuče iz daljnje procedure do trenutka dok gospodarski rast ne bude najmanje 5 do 7% godišnje, jer jedino snažno gospodarstvo jamči socijalni mir i mogućnost realizacije prava koja se proširuju na cca 50.000 novih korisnika u dijelu rješavanja njihovih stambenih problema (dragovoljci Domovinskog rata).
 1. B.NAČELNE PRIMJEDBE:
 1. 1.Vrlo mali broj prava koji se u Zakonu odnose na branitelje Domovinskog rata dok se većina prava navedenih u Zakonu odnose na određene kategorije stradalnika Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Činjenica je da u Zakonu praktički nema nijednog prava koji se odnosi na članove obitelji hrvatskog branitelja a sve navedeno je još apsurdnije uzimajući u obzir da je naziv Zakona – „Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji“.
 1. 2.Potrebito je dosljedno primjenjivati članak Zakona koji govori o prednosti pri zapošljavanju (članak 9.) te na godišnjoj razini izvješćivati o broju tako zaposlenih osoba.
 1. 3.Iz članka 9. izbaciti stavak koji navodi da se prednost pri zapošljavanju ne odnosi na slučajeve zapošljavanja koja su zakonom ili drugim propisom utvrđena kao rukovodeća radna mjesta.

Smatramo da bi se, suprotno tome, trebala u Zakon ugraditi odredba o prednosti pri zapošljavanju na takva rukovodeća radna mjesta.

 1. 4.Prijedlog da se u Zakon ugradi makar jedno pravo djeci smrtno stradalih hrvatskih branitelja:

-          dopunsko zdravstveno osiguranje

-          20% od punog iznosa mirovine.

 1. C.PRIMJEDBE NA POJEDINE ODREDBE ZAKONA S OBRAZLOŽENJEM:
 1. 1.Članak 2. a. izostaviti

O b r a z l o ž e n j e:

Ako odredi narodne zaštite ne ostvaruju prava temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji onda je nomotehnički suvišno da se isti spominju u ovom Zakonu.

 1. 2.U članku 3. Nacrta izmjena i dopuna Zakona ... st. 1. točka 4. treba da glasi:

(4) umro od posljedica bolesti, pogoršnjaa bolesti ili pojave bolesti u obrani suvereniteta RH najkasnije do 31. prosinca 2012. godine a nakon toga roka uzročna veza između smrti i sudjelovanja u obrani suvereniteta RH utvrđuje se u postupku vještačenja u ustanovama za vještačenje.

O b r a z l o ž e n j e:

Ovako stipulirano rješenje pravednije je i usklađeno je sa suveremenim medicinskim dostignućima i posebnom medicinskom znanošću forenzikom koja gotovo sa 100%-tnom vjerojatnošću može utvrditi uzroke smrti a branitelje i članove njihove obitelji dovodi u isti jednakopravni položaj.

 1. 3.Članak 9. – Iako je izmjenom ovog članka došlo do poboljšanja u zapošljavanju u pojedinim ustanovama kao primjerice sudbene vlasti smatamo da bi prednost pri zapošljavanju trebala biti generalna za sva radna mjesta bez obzira da li ta radna mjesta sadržavaju posebna rukovodna ovlaštenja i obveze.

O b r a z l o ž e n j e:

Smatramo da bi po objavljenom natječaju trebalo najprije obavijestiti kandidate koji nisu izabrani po javnom natječaju pa tek nakon pravomoćnosti i izvršnosti odluke o izboru zasnovati radni odnos s primljenim kandidatom.

Ovo je nužno radi pravne sigurnosti svih sudionika u natječaju jer bi u protivnom izabrani kandidat koji je povrijedio prava hrvatskih branitelja glede prednosti zasnivanja ugovora o radu mogao ostati na radnom mjestu gotovo nekoliko godina jer toliko traju postupci u prvom i drugom stupnju i postupci pred Upravnim sudom odnosno općinskim sudom.

 1. 4.Članak 10.

U članku 10. riječi „najmanje tri godine“ treba zamijeniti riječima najmanje 18 mjeseci.

O b r a z l o ž e n j e:

Najteži dio Domovinskog rata je vrijeme prije i neposredno nakon priznavanja Republike Hrvatske pa je pravedno, pošteno i logično da hrvatski branitelji koji su kao dragovoljci izdržali i pošteno i časno služili Domovini 18 mjeseci ostvare pravo na rješavanje stambenog problema kao HRVI sa 20% invaliditeta.

 1. 5.Članak 26.

U članku 80. važećeg Zakona iza stavka 2. treba propisati pravo djece bez roditeljskog staranja te također i udovici koja je nakon pogibije supruga ostala bez djece.

O b r a z l o ž e n j e:

Radi poštivanja načela ravnopravnosti građana Republike Hrvatske nužno je da se i djeci bez roditeljskog staranja osiguraju prava a poglavito supruzi koja je ostala bez djece iza pogibije supruga jer je već kažnjena samom činjenicom što nema djece pa je onda ne treba i dodatno kažnjavati.

 1. 6.U članku 27. izostaviti u stavku 2. točku 3. jer je ta točka u suprotnosti sa odredbama Zakona o suzbijanju diskriminacije po osnovu dobi.

O b r a z l o ž e n j e:

Hrvatska je donijela Zakon o suzbijanju diskriminacije (Narodne novine 85/08) kao leg specialis i jedan od preduvjeta za ulazak u Europsku uniju pa je svako ograničenje među ostalim i po osnovi dobi protuustavno.

 1. 7.Članak 33. i 34. treba mijenjati na način da se izostavljaju riječi „koji su ekshumirani i identificirani“.

O b r a z l o ž e n j e:

Naime medicinski i međunarodno pravno te u skladu sa brojnim odlukama Suda za ljudska prava u Strasbourgu kada se identificiraju posmrtni ostaci poginulog ili umrlog tada oni po sili zakona imaju status hrvatskog branitelja.

 1. 8.Članak 38.

Članak 117. st. 1. važećeg Zakona ne treba mijenjati.

O b r a z l o ž e n j e:

Zajednica udruga udovica Hrvatske je svojim zaključkom od 28. rujna 2012. u Vlapovu jednoglasno ocijenila da je postojeće zakonsko rješenje usklađeno sa svim Međunarodnim konvencijama o pravima i slobodama građana, Ustavom Republike Hrvatske, sa javnim moralom te običajima i tradicijom hrvatskog naroda a poglavito da je usklađen s odredbama Zakona o obitelji te s odredbama Zakona o suzbijanju nasilja u obitelji.

Točno se zna kada jedna obitelj nastaje, kada prestaje i kada se zasniva nova obitelj. Protivno je javnom moralu da se materijalna i financijska prava ostvarena zbog smrti supruga ili supruge koriste u braku ili vanbračnoj zajednici s drugom osobom.

 1. 9.Članak 143. a. treba da glasi:

„Upravni postupak po zahtjevu stranke za upis u službenu evidenciju iz čl. 109. točka 1. i 2. ovog Zakona vodi Ministarstvo obrane odnosno Ministarstvo unutarnjih poslova i o tome donose rješenje na način i u postupku utvrđenim Zakonom o općem upravnom postupku.“

Stavak 2. članka 143. a. se izostavlja kao suvišan i nepotreban jer dokazi utvrđeni Zakonom o općem upravnom postupku imaju jednaku pravnu vrijednost i pravnu snagu.

O b r a z l o ž e n j e:

Zakon o općem upravnom postupku koji je stupio u pravnu krijepost 1. listopada 2010. godine (Narodne novine 47 od 16. travnja 2009.) propisuje dokazna sredstva u upravnom postupku pa bi predložena rješenja u ovom Zakonu bila u suprotnosti s odredbama Zakona o općem upravnom postupku koji se jedino i isključivo primjenjuje u upravnom postupku pa bi Upravni sud poništio kao nezakonito svako rješenje i odluku koja bi vrijeđala jednakovrijednost i pravnu snagu pojedinih dokaza.

 1. 10.Članak 158. b. treba u cijelosti izostaviti.

O b r a z l o ž e n j e:

Ustavom RH nije dozvoljeno retroaktivno djelovanje zakona jer bi to dovelo do apsolutne pravne nesigurnosti građana (branitelja). Ukoliko bi kao zakonsko rješenje ostala odredba čl. 158. b. tada bi u Republici Hrvatskoj preko 11.000 hrvatskih branitelja poglavito onih koji danas imaju prebivalište i boravište izvan Republike Hrvatske tužili Republiku Hrvatsku i u konačnici uspjeli u sporu što bi Hrvatsku koštalo preko sto milijardi kuna. Postavlja se ozbiljno pitanje kome je i zašto potrebito ovakvo neustavno rješenje a obrazloženje da je to već regulirano odredbama Zakona o općem upravnom postupku onda je tim više suvišno i bespotrebno da se to rješenje ovdje postavlja.

 1. D.DOPUNA PRIJEDLOGA NACRTA ZAKONA

Cjelokupna braniteljska populacija kako ona uključena u udruge tako i one koje nisu uključene u udruge smatraju da je nužno kada se već krenulo u postupak izmjene važećeg Zakona promijeniti i članak 4. stavak 1. i 2. važećeg Zakona na način da će se izostaviti broj dana (3).

O b r a z l o ž e n j e:

Naime, iskustvo dragovoljaca i branitelja iz Domovinskog rata koji su bili zatočeni od strane srbočetničke vojske odnosno muslimanske vojske i muđahedina znaju da je najveći pokolj i zločin nad braniteljima nastao u prvim satima zarobljavanja kada su branitelji bili izloženi nemilostrdnoj torturi i šikaniranju, streljanju jer još uvijek nisu bili popisani niti evidentirani od strane Međunarodnog crvenog križa.

Znanstvenici Katedre za psihijatriju svih medicinskih fakulteta u zemlji i inozemstvu te stalni sudski vještaci psihijatrijske struke znanstveno su dokazali da su prvi sati zarobljavanja doveli do trajne promjene osobnosti kod svih zatočenih jer to vrijeme je vrijeme beskonačnog užasa koje se sustavno pojavljuje kod svih zatočenih.

Nema znanstvenog niti javno moralnog uporišta da se vrijeme zatočenja od tri dana uzima kao jedinica mjere za ostvarivanje prava po osnovi zatočeništva odnosno da se onima koji su igrom slučaju zamijenjeni u roku od tri dana ili kraće ili su pobjegli ne prizna status zatočenika.

 1. E.OPĆE PRIMJEDBE

Koordinacija smatra da je nužno u daljnjem postupku prije nego Nacrt bude utvrđen kao konačan prijedlog od Vlade Republike Hrvatske isti jezikoslovno urediti u smislu čl. 12. Ustava Republike Hrvatske jer je preciznost pojedinih pojmova neosporan uvjet za ostvarivanje prava i obveza po pojedinom zakonu a postojeća ponuđena rješenja odstupila su od tog ustavnog načela.

Za Koordinaciju udruga borbenih postojbi

nekadašnjeg zbornog područja Split:

Predsjedavajući:

Božo Zadro

U Splitu, 18.10.2012.

DOĐIMO I POKLONIMO SE

kapelica dracevacSvakog prvog petka u mjesecu, u 09.00 sati u Spomen kapeli "Sveti Križ" - voj. Dračevac održava se Sveta misa zadušnica za sve poginule i umrle pripadnike 4. Gardijske brigade.

Online monografija

korica monografija

Veteranska odora

upute o nosenje odore